مشارکت در تولید

مشارکت در تولید

 

توسعه زیرساخت‌های شهری به‌عنوان یکی از الزامات توسعه‌یافتگی همواره موردتوجه قرار می‌گیرد. استفاده از راهکارهای جایگزین در خصوص تأمین سرمایه‌های موردنیاز به‌عنوان یکی از استراتژی‌های تأمین مالی موردتوجه قرارگرفته است. در دهه اخیر با رشد شهرنشینی و نیاز مبرم و روزافزون به افزایش زیرساخت‌های شهری، فرهنگ سرمایه‌گذاری نقش پررنگی در ادبیات شهری برای خود ایجاد نموده است.

 

 

در راستای تحقق این هدف شرکت مهندسی تراکنش قرن، حمایت از سرمایه‌گذار، تسهیل گری و تسریع در پروژه‌های سرمایه‌گذاری را به‌عنوان مهم‌ترین اصول در جذب سرمایه موردتوجه قرار داده و در نظر دارد با مشارکت بخش خصوصی، زمینه‌ساز توسعه  سیستم‌های هوشمند شهری به‌صورت یک فرآیند برد-برد در حوزه‌های شهر هوشمند، دولت الکترونیک و شهروند الکترونیک بر اساس ظرفیت‌های موجود شهرها فراهم آورد.

کلیه علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در محصولات آینده شرکت و یا سرمایه‌گذارانی که آمادگی سرمایه‌گذاری به‌صورت مشارکتی در پروژه‌های شرکت به روش BOT رادارند می‌توانند در فراینده تولید و فروش با شرکت طبق توافق اولیه مشارکت نمایند.

 

 

 

مشارکت با ما یک نوع سرمایه‌گذاری تضمین‌شده است